Szoftver Felhasználási Szerződés
Általános Szerződési Feltételei
Jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében Jogtulajdonos:
Név: Belleair Business LLC
Székhely: 2630 W. Grand Reserve Circle, #837, Clearwater, FL 33759 USA
E-mail cím: info@pelfee.com
Tárhely biztosító: DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, 10th Floor, New York,
NY 10013, USA, https://www.digitalocean.com)
Jelen Általános Szerződési Feltételek tekintetében Felhasználó a természetes személy,
vállalkozás, vagy egyéb személy, aki az 1. pont szerinti felhasználási szerződést a
Jogtulajdonossal megköti.
1. A Szerződés tárgya, megkötése

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) tárgya a Jogtulajdonos
„Pelfee” megnevezésű szoftvere, ill. moduljai (továbbiakban: „Szoftver”) felhasználásának
engedélyezése a Felhasználó számára, a Szerződésben foglalt feltételek szerint, díj fizetése
ellenében.
1.2. Az 1.1. pontban meghatározott Szoftver felhasználására vonatkozó szerződés megkötését a
Felhasználó a Jogtulajdonos https://pelfee.hu honlapján keresztül kezdeményezheti.
A Felhasználó a Jogtulajdonos honlapján a Szoftverre vonatkozó megfelelő csomag és
felhasználók számának kiválasztását követően, adatainak megadása után a „Subscription”
gombot kiválasztva elfogadja a Szoftverre vonatkozó felhasználói szerződés megkötésére
vonatkozó eladói ajánlatot, a Felhasználó által megadott adatokkal. A „Subscription” gomb
kiválasztásával a Felhasználó jelen Szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek
ismeri el. A felek között a szerződés a díj kifizetésével létrejön. A Felhasználó a szerződés
létrejöttét követően jogosulttá válik arra, hogy a Szoftvert a jelen Szerződésben rögzítettek
szerint felhasználja.
1.3. Felhasználó jelen Szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége,
illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva, a megrendelés során az általa megadott
adatok a valóságnak megfelelnek, és azokat teljeskörűen, hiánytalanul adta meg. A
megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználó köteles megbizonyosodni arról, hogy a
regisztrációs felületen megadott adatai megfelelnek a valóságnak és teljeskörűek.
Felhasználó a regisztráció során megadott adatait a megrendelés véglegesítése előtt a
regisztrációs felületen, a rendelést követően a felhasználói fiókjában tudja módosítani. A
regisztrációs felületen csillaggal jelölt mezők a Szerződés teljesítése és a szükséges
számlázás érdekében kötelezően megadandó adatokat jelölnek.
1.4. Jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Jogtulajdonos a teljesítést a díj megfizetésével megvalósuló szerződéskötés után azonnal
megkezdje.
1.5. A Felek rögzítik, hogy a Jogtulajdonos a Szoftver felhasználását akként biztosítja a
Felhasználó részére, hogy Felhasználó a Szoftverhez a Jogtulajdonos által biztosított
szerveren keresztül, kizárólag interneten elérhető online felületen fér hozzá.
1.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver használatához internet kapcsolat és
böngésző biztosítása szükséges.
Amennyiben a Szoftver működéséhez szükséges minimális követelményekben változás
következik be, a Jogtulajdonos köteles erről a Felhasználót elektronikus levél, vagy a
Szoftver erre meghatározott felületén közzétett tájékoztatás formájában tájékoztatni.
1.7. Jelen Szerződés aláírásával a Felhasználó kijelenti, hogy az 1.1. és 1.2. pontokban megjelölt
Szoftvert, ill. annak moduljai tartalmát ill. az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat
megismerte, abban hiányosságot nem talált.
1.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver a belső pénzügyi tervezés és nyilvántartás
megkönnyítését szolgálja, a Szoftver használata profitot, bevétel növekedést önmagában
nem biztosít. A Felhasználó tudomással bír arról, hogy a Szoftver nem számlázó, vagy
könyvelő program, a Szoftver nem garantálja az ÁFA, illetve egyéb adó kiszámításának
pontosságát, és nem használható adóbevallás, ill. egyéb hivatalos adózási, könyvvezetési,
pénzügyi iratok, jelentések, mérleg stb. adatainak meghatározására, kitöltésére és
előállítására, valamint az illetékes hatóságok, szervek részére történő adatszolgáltatásra,
bejelentési, bevallási kötelezettség teljesítésére.
2. A szerződés hatálya
2.1. Jelen Szerződés az 1.2. pont szerinti megrendelésben a Felhasználó által megjelölt határozott
időre szól azzal, hogy az automatikusan megújul mindaddig, amíg a Felhasználó az újabb
időszakra vonatkozó díjfizetési kötelezettségének eleget tesz.
2.2. A Szerződést a határozott, illetve minden automatikusan megújuló határozott idő lejárta előtt
kizárólag a 6. pontban foglaltak szerint, vagy a felek közös megegyezésével lehet
megszüntetni.
2.3. Amennyiben a Jogtulajdonos határozott időre, legfeljebb 2 hónapra szóló úgynevezett
„ingyenes próbaverzió” elérhetőséget biztosít a Felhasználó részére, az a határidő lejártával
megszűnik, az „ingyenes próbaverzió” nem hosszabbítható meg és nem igényelhető
ismételten. Amennyiben a Felhasználó az „ingyenes próbaverzió” megszűnését követően is
igénybe kívánja venni a Szoftvert, a szerződés megkötésére a jelen Szerződés 1. pontjában
foglaltak az irányadók. Az „ingyenes próbaverzió” biztosítása és feltételei a Jogtulajdonos
kizárólagos döntése alapján történhet, arra vonatkozóan a Jogtulajdonos semmilyen
kötelezettséget nem vállal, valamint az „ingyenes próbaverzió”, illetve annak használata
tekintetében mindenféle kártérítési felelősségét kizárja.
3. A Jogtulajdonos egyes jogai és kötelezettségei
3.1. Jogátruházás
A Jogtulajdonos jelen Szerződéssel a Szoftver és az 1. pontjában meghatározott modulok
használatára a Felhasználó által megjelölt és díjjal rendezett határozott időre nem kizárólagos
felhasználási jogot enged a Felhasználó számára. Jogtulajdonos köteles a Szerződés tárgyát
képező 1. pontban meghatározott Szoftvert a Felhasználó rendelkezésére bocsátani a 3.2.
pontban meghatározottak szerint. A felhasználási jog átengedése kizárólag a Szoftver
Felhasználó által megrendelt és kifizetett mértékben történő használatának átengedésére terjed
ki, az nem foglalja magában a Szoftver egyéb felhasználását, különösen a többszörözés,
terjesztés, átdolgozás jogának átengedését.
3.2. Hozzáférés biztosítása
3.2.1. A Jogtulajdonos a jelen Szerződés létrejöttét és a Szerződés szerinti díj megfizetését
követően köteles a Szoftverhez való hozzáférést biztosítani a Felhasználó számára
interneten elérhető online felületen való elérés útján. A Szoftverhez való hozzáférés
biztosítása a Felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó
segítségével történik. A jelszó kizárólag a Felhasználónak áll rendelkezésére,
amennyiben az elveszik vagy a Felhasználó más okból nem fér hozzá, az „Elfelejtett
jelszó” funkció segítségével kérheti a hozzáférés helyreállítását. A hozzáférést a
Felhasználó részére biztosítottnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a Felhasználó
neki felróható, vagy bármely nem a Jogtulajdonos oldalán felmerülő egyéb ok miatt
nem képes a Szoftverhez hozzáférni, ill. azt használni, különösen, ha a Felhasználó
hibás e-mail címet vagy jelszót adott meg, vagy a Szerződésben meghatározott
minimális hardver és szoftver követelményeknek a Felhasználó nem felel meg.
3.2.2. A Jogtulajdonos köteles a Szoftver 3.2.1. pont szerinti rendelkezésre bocsátásától a
Szerződés megszűnéséig folyamatos hozzáférést biztosítani a Felhasználó számára. A
hozzáférést a Jogtulajdonos az általa üzemeltetett vagy bérelt szerveren keresztül
biztosítja akként, hogy a szerveren elhelyezett Szoftvert a Felhasználó internetes
kapcsolaton keresztül használhatja.
Nem minősül a folyamatos hozzáférés biztosítására vonatkozó kötelezettség
megsértésének, ha a Szoftver egyfolytában legfeljebb 72 óra időtartamban nem
elérhető a Felhasználó számára, különösen, ha arra a szerver karbantartása, hibajavítás
miatt kerül sor. A Jogtulajdonos köteles tájékozatni a Felhasználót, ha a Jogtulajdonos
számára előre láthatóan meghatározott időszakban a Szoftver a Felhasználónak nem
lesz elérhető. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a hozzáférhetetlenség előre látható
kezdő időpontját és várható időtartamát, amennyiben ez a Jogtulajdonos számára
ismert.
3.3. Támogatás
A Jogtulajdonos a Szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználó számára szükség
esetén e-mailben történő támogatást biztosít a Felhasználó által feltett, Szoftver működését
érintő kérdésekre vonatkozó felvilágosítás megadásával. A Felhasználó a Jogtulajdonos által
megadott e-mail címre a Szoftver működésével kapcsolatos kérdéseit bármikor megküldheti.
A Jogtulajdonos vállalja, hogy a fenti címre érkezett elektronikus levélben megfogalmazott,
a Szoftver működését érintő kérdésre a kérdés megérkezésétől számított 10 munkanapon
belül a tájékoztatást megküldeni. Amennyiben a megküldött kérdés nem tartalmaz a
szakszerű válasz megadásához elegendő információt, a fenti határidőn belül a Jogtulajdonos
kéri a válaszadáshoz szükséges pontosítást, ill. adatokat a Felhasználótól. Ez esetben a
válaszadásra meghatározott határidő a Felhasználó részéről küldött pontosítást, adatokat
tartalmazó levél megérkezésekor újra kezdődik.
A fent meghatározott támogatás igénybevételére a Felhasználó az általa a Szoftver
használatához megadott e-mail címről jogosult.
3.4. Fejlesztés, frissítés
A Jogtulajdonos kizárólagosan jogosult dönteni a Szoftver fejlesztéséről, ill. a fejlesztés
tartalmáról. A fejlesztésre a Felhasználó javaslatot tehet, amely azonban a Jogtulajdonost
nem köti. A Jogtulajdonos jogosult arra, hogy a Szoftver fejlesztésének megvalósítása során
a Szoftver kezelőfelületét, az egyes funkciókat, azok elérésének módját megváltoztassa.
A Jogtulajdonos által megvalósított fejlesztések a Szoftver frissítése után válnak elérhetővé a
Felhasználó számára. A frissítést kizárólag a Jogtulajdonos jogosult elvégezni.
A Jogtulajdonos a frissítés végrehajtásával egyidejűleg köteles tájékoztatni a Felhasználót a
frissítés tartalmáról, ill. szükség esetén arról, hogy a frissítéssel megvalósított fejlesztés a
Szoftver használatát, funkcióit miként befolyásolja.
3.5. Adatok tárolása, kezelése, védelme
A Jogtulajdonos a Felhasználó rendelkezésére bocsátott Szoftverben a Felhasználó által
rögzített adatokat szerveren tárolja az adatok tartalmának megismerése nélkül.
A Jogtulajdonos az adatok tárolását olyan szerveren biztosítja, amely megfelelően védi az
adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen,
amennyiben Felhasználó a Szoftverben tárolt adatairól rendszeres időközönként, de
legalább hetente adatmentést végez. Felhasználó kötelezettséget vállal a Szoftverben tárolt
adatainak rendszeres időközönként, de legalább hetente egy alkalommal történő
adatmentés elvégzésére, ennek hiányában Jogtulajdonos a Felhasználó Szoftverben tárolt
adataiért felelősséget nem vállal. A Felhasználó által elvégzendő adatmentést a Szoftver
erre létrehozott funkciója támogatja.
4. A Felhasználó egyes jogai és kötelezettségei
4.1. Díjfizetés
A Felhasználó köteles a Szoftver használatáért a Jogtulajdonosnak az 5. pontban
meghatározottak szerinti díjat határidőben megfizetni.
4.2. Felhasználás joga
Jelen Szerződés alapján a használati díj(ak) határidőben történő megfizetése esetén
Felhasználó jogosulttá válik a Szoftver használatára. A Felhasználó a jelen szerződésben
meghatározott módon férhet hozzá, ill. használhatja a Szoftvert a Felhasználó által
megrendelt és a hozzá kapcsolódó díjjal rendezett mértékben.
4.3. Szerzői jog
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftver szerzői joga a Jogtulajdonost illeti, és
kötelezi magát, hogy a Szoftverre vonatkozó szerzői jogot mindenkor tiszteletben tartja.
A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó a Szoftverről másolatot nem készíthet. A
Szerződés megszűnésekor a Jogtulajdonos a Felhasználó kérésére a Szoftverben tárolt, a
Felhasználó által korábban a Szerződés szerint mentett adatairól elektronikus másolatot ad a
Felhasználónak. E pont alkalmazásában nem minősül másolatnak az adatok Felhasználó
számítógépén való ideiglenes (pl. memóriában) tárolása.
A Szoftverre vonatkozó, jelen Szerződésben szabályozott felhasználói jogát a Felhasználó
kizárólag a Jogtulajdonos írásbeli hozzájárulásával ruházhatja át más személyre vagy
szervezetre.
A Felhasználó nem jogosult arra, hogy a Szoftver forráskódját visszafordítsa, visszafejtse,
visszabontsa, illetve más módon feltárja a Szoftver forráskódját.
4.4. Hozzáférés a frissítésekhez
A Felhasználó a jelen Szerződés fennállása alatt jogosult az általa használt és megfizetett
Szoftver moduloknak a Jogtulajdonos által elkészített frissítéseinek használatára. Nem
jogosult a Felhasználó az olyan frissítésekhez való hozzáférésre, amelyeket a Jogtulajdonos
kifejezetten valamely másik felhasználó vagy felhasználói csoport részére készít, illetve
melyek olyan modulokat érintenek, melyek használatára a Felhasználó jogosultsággal nem
rendelkezik. A frissítést kizárólag a Jogtulajdonos jogosult elvégezni.
4.5. Adatbiztonság
A Felhasználó saját adatállományáról jogosult és köteles biztonsági igényeinek megfelelően
rendszeresen mentést készíteni.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak biztonsága a mentések gyakoriságától függ,
és a mentések elkészítésére a Felhasználó köteles. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a
Felhasználó olyan esetlegesen bekövetkező kára tekintetében, mely adatainak sérülésére
vagy elvesztésére vezethető vissza.
4.6. A Szoftverre vonatkozó használati jogát a Felhasználó sem ingyenesen, sem ellenérték
fejében harmadik személy részére nem engedheti és nem ruházhatja át (kivéve: a 4.3. pont
szerinti hozzájárulással), nem adhatja bérbe vagy haszonbérbe.
5. Díjazás
5.1. A Felhasználó a Szoftver felhasználásának engedélyezéséért felhasználási díjat fizet.
A Jogtulajdonos által kibocsátott minden árlista, legyen bár elektronikus fájl vagy
nyomtatott árlista, tájékoztató jellegű. A Felhasználó által fizetendő díj összege és a
díjfizetés gyakorisága tekintetében a Szoftver megrendelésekor feltüntetett, és a Felhasználó
által a megrendeléssel elfogadott díj és fizetési gyakoriság irányadó. Jogtulajdonos fenntartja
a díj módosításának jogát. A módosítás a https://pelfee.hu honlapon való megjelenéssel
egyidejűleg lép hatályba.
5.2. A Felhasználó az 5.1. pontban rögzített díjat a szerződéskötéskor elektronikus úton a
Jogtulajdonos által a megrendeléskor biztosított és feltüntetett fizetési felület
igénybevételével (pl. Stripe/PayPal útján) köteles megfizetni a Jogtulajdonos részére akként,
hogy az 1.2. pontban megjelölt honlap rendszere átirányítja a biztosított és a Felhasználó
által kiválasztott fizetési felületre. Stripe-n/PayPal-on keresztül történő fizetés esetén a
fizetés a Stripe/PayPal weboldalára történő átirányítást követően történik, ahol a Felhasználó
a Stripe/PayPal szolgáltatás igénybevételével fizeti meg a díjat a Jogtulajdonos részére.
Stripe-n/PayPal-on keresztül történő fizetés esetén a Felhasználó a Stripe/PayPal részére és
rendszerében adja meg a fizetéshez szükséges adatokat, mely a Jogtulajdonos számára nem
hozzáférhető. A Stripe-n/PayPal-on keresztül történő díjfizetés automatikusan történik a
Felhasználó által kiválasztott gyakoriság és határidők szerint mindaddig, amíg azt a
Felhasználó le nem állítja vagy nem módosítja. Az automatikus díjfizetéssel a Felhasználó és
a Jogtulajdonos között létrejött szerződés automatikusan megújul a díjjal rendezett időszakra
vonatkozóan. Az elektronikus fizetési szolgáltatás tekintetében a Felhasználó oldalán
felmerülő költség a Felhasználót terheli.
5.3. Felhasználó kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok a valóságnak megfelelnek, és a
megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik.
5.4. A Stripe/PayPal fizetési rendszer általános szerződési feltételei és adatvédelmi tájékoztatásai
folyamatosan megismerhetők a https://stripe.com/, illetve https://paypal.com oldalon.
Felhasználó kijelenti, hogy a Stripe/PayPal fizetési rendszer általános szerződési feltételeit
és adatvédelmi tájékoztatásait megismerte és elfogadta.
5.5. A Jogtulajdonos a díj megfizetéséről szóló elektronikus számlát e-mailben vagy a
Felhasználó Szoftverben létrehozott fiókján keresztül bocsátja a Felhasználó rendelkezésére,
amennyiben a Felhasználó megadta az erre vonatkozó adatokat a Szoftver regisztrációs
felületén.
6. Hibabejelentés
6.1. Hibabejelentés
Amennyiben a Felhasználó a Szoftver használata során hibát észlel, köteles a hibát a
Jogtulajdonosnak haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 5 munkanapon
belül bejelenteni. A bejelentés késedelméből, ill. az alaptalan bejelentésből eredő károkért a
Felhasználó felelős.
A hibabejelentést a Felhasználó e-mail útján teheti meg az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: pelfee@pelfee.com
Amennyiben a bejelentésben foglalt információk a hiba azonosításához ill. a javítás
elvégzéséhez nem elegendőek, a Jogtulajdonos köteles a Felhasználótól a hibabejelentés
megérkezésétől számított 10 munkanapon belül a szükséges felvilágosítást kérni.
Ez esetben a hibajavítás határidejét (6.3. pont) a hiba azonosításához, ill. a javítás
elvégzéséhez szükséges felvilágosítás megérkezésétől kell számítani.
6.2. Hibajavítás
A Jogtulajdonos a 6.1. pont szerint bejelentett hibát köteles a bejelentés megérkezésétől
számított legkésőbb 15 munkanapon belül, a Felhasználónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül kijavítani. Amennyiben a javítás ideje alatt a Felhasználó a Szoftver
bejelentett hibával nem érintett részének, funkciójának használatában akadályozva lesz, a
Jogtulajdonos köteles erről, és az akadályoztatás terjedelméről, természetéről e-mailben
tájékoztatni a Felhasználót.
Amennyiben a hiba a fenti határidőn belül előre láthatóan nem javítható ki, a Jogtulajdonos
köteles e tényről, és a hibajavítás várható határidejéről a Felhasználót e-mailben tájékoztatni,
és az általa jelzett határidőn belül a hibát kijavítani.
A hibajavítás elkészültéről a Jogtulajdonos e-mailben értesítést küld a Felhasználónak, aki
az értesítés átvételétől számított 2 munkanapon belül köteles a hibajavítás megtörténtét
visszaigazolni, vagy amennyiben a hiba továbbra is fennáll, arról a 6.1. szerinti tartalommal
tájékoztatni a Jogtulajdonost. Ha a Felhasználó ezen kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, a hibát kijavítottnak kell tekinteni.
7. Kártérítési felelősség
7.1. A Felek Megállapodnak, hogy a Felhasználó a jelen Szerződés megszegéséből eredő kárát
csak jelen Szerződés 5.1. pontjában meghatározott havi díj összegének megfelelő mértékig
érvényesítheti a Jogtulajdonossal szemben. Jelen Szerződés megsértése, ill. a Szoftver
működése során keletkezett károk esetén ezen összeget meghaladó mértékben a
Jogtulajdonos kártérítési felelősséggel nem tartozik.
7.2. Jogtulajdonos kizárja kártérítési felelősségét az alábbi esetekben:
– A Jogtulajdonoson kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok
következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott
kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek
biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások,
programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
– A regisztráció, megrendelés megérkezésének bármely műszaki hibára visszavezethető
elmaradása miatti károk esetén.
– Felhasználó számítógépének, elektronikus eszközének bármilyen hardver- vagy
szoftverhibájából bekövetkező, arra visszavezethető hibából, vagy az internet csatlakozás
megszakadása miatti károk esetén.
– A felhasználói jelszó vagy fiók akár a Felhasználó tudtával, akár tudtán kívül történő
illetéktelen használatából eredő károkért.
7.3. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen
használatával a Jogtulajdonosnak vagy harmadik személynek okozott károkért.
8. A Szerződés megszűnése
8.1. Jogosult elállási és felmondási joga
Amennyiben a Felhasználó az 5.1. pont szerinti díj, – ill. amennyiben a díj több alkalommal
fizetendő – bármely fizetendő díj megfizetésével 15 napot meghaladóan késedelembe esik, a
Jogtulajdonos jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt indoklás nélkül azonnali hatállyal
felmondani.
8.2. Felhasználó elállási joga
Ha a Felhasználó olyan természetes személy, aki a Szerződést szakmája, önálló foglalkozása
vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kötötte meg, és a szerződéskötésre
üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között került sor, akkor a szerződéskötéstől számított
14 napon belül jogosult írásban, indokolás nélkül elállni a Szerződéstől.
8.3. Azonnali hatályú felmondás joga

A másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén a felek bármelyike jogosult jelen
Szerződést, a másik féllel közölt indokolt írásbeli nyilatkozat útján – kivételt képez az
indoklási kötelezettség alól a Szerződés 8.1. pontjában foglalt Jogtulajdonos általi azonnali
hatályú felmondás esete – azonnali hatállyal felmondani.
9. Alkalmazandó jog
A felek megállapodnak, hogy jelen Szerződésre a Jogtulajdonos székhelye szerinti jog
szabályai alkalmazandók, és a Szerződéssel kapcsolatos bármely jogvitájukra a
Jogtulajdonos székhelye szerinti bíróság kizárólagos joghatóságát kötik ki.
10. Záró rendelkezések
10.1. Szerződő Felek a jelen szerződésből fakadó jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése
során nyilatkozataikat elektronikus vagy papír alapú levél formájában a jelen szerződésben
rögzített e-mail címre, írásban, vagy más bizonyítható módon kötelesek megtenni.
10.2. Jelen Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem
minősül írásbeli szerződésnek, magyar/angol nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.
Jelen Szerződés folyamatosan elérhető és letölthető a https://pelfee.hu oldalon keresztül.
10.3. Felhasználó kijelenti, hogy a jelen Szerződést megértette, a benne foglaltakat elfogadja, és
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2020. június 4.